ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាស្មា & ក​​ Cervical Massage Shawls

Product Code: Cervical Massage Shawls
Availability: 40
Price:
$69.00

Qty: - +
   - OR -   
Tags:

ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាស្មា Cervical Massage Shawls ធ្វើការម៉ាស្សានៅត្រង់កញ្ចឹងក, ចង្កេះ, ក និង ស្មា​

ហើយអាចធ្វើការម៉ាស្សាពីត្រង់កញ្ជឹងករហូតដល់ស្មា,ម៉ាស្សាត្រង់ភ្លៅម៉ាស្សាត្រង់កំភួនជើង,ម៉ាស្សាត្រង់ត្រគាក

,បន្ទះវត្ថុមួយសំរាប់បញ្ជាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ,វាមានថាមពលនៃស្គរម៉ាស្សា

កម្មវិធីម៉ាស្សាមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ នឹងទៅតាមចង្វាក់។សំរាប់ការជួយម៉ាស្សាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះការឈឺ

កញ្ជឹងក នឹង ស្មា , ការរចនារាងកាយ មានលក្ខណៈតូចល្មមសម្រាប់ធ្វើការម៉ាស្សាដែលទទួលបាននៅផាសុខភាព។

Write a review


Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:
If you have any idea please comment below!! ()